dissabte, 12 de març de 2011

ACTIVITAT 6 La construcció de l'espai i del temps PART 1

L'ESPAI 
L'infant en tot el seu desemvolupament al llarg de la seva vida té una orientació i una estructuració espacial.

És poden diferenciar en dos etàpes:

-Etapa Perceptiva o sensoriomotor de o-5 anys: es basa en l'experiencia sensorial, manipulativa i les accions del nen. Durant els primers mesos l'infant va experimentant amb el seu cos (espai corporal). L'infant amplia l'espai corporal a l'ambiental.
Amb les relaciuns Topològiques l'infant estableix una relació entre ell i els objectes.
Tipus de relacions Topològiques:
-Contigüitat 
-Separació  
-Succesió    
-Entorn        
De 4-9 mesos coordinació oculo-manual.
Als 9 mesos busca l'objecte que acaba de desapareixer davant d'ell.
De 9-12 mesos s'interesa per la trajectòria que segueix l'objecte que llença quan juga.

-Etapa representativa a partir dels 5 anys:
Amb l'aparició de l'imatje mental i d'aquisisió del llenguatge, l'espai pasa a ser també representatiu.
Descobreix les dos dimensions de l'espai, la llargada i l'amplada. Relacions projectives.
Capacitat de coordinació dels objectes entre si (estructuració).
Linfant ja pot estructurar en l'espai. Dominen les relacions topologiques i també les projectives.
+ de 7 anys domina les relacions mètriques i es troba amb l'espai simbòlic.

EL TEMPS
L'estructuració temporal permet a les persones a coordinar la seva activitat, organitzar la vida quotidiana i comunicar-se amb el mon en que viu.

Sobre les caracteristiques del temps podem trovar:
-L'ordre i la successió: podem diferenciar la nit i el dia.
-La durada: el temps que passa entre el principi i el final d'una acció.
-L'interval: és la durada limitada entre dos activitats.
-La reversibilitat: el temps que passa i no torna mai.
-La velocitat: és el temps que dura el recorregut d'un espai, per fer una acció.
-La periodicitat: fer una acció periodicament.
-El ritme: des de que nèix el nadó, disposa de conductes rítmiques i d'una motricitat rítmica pròpia.

Hi ha tres tipus de temps:
-El temps biològic: són els ritmes del cos, varien segons l'hora, el dia, l'estiu.
-El temps subjectiu o psicològic: el temps no passa igual per a tothom i depén de la persona.
-El temps objectiu: és divideix en fenòmens històrics, religiosos, minuts,hores,mesos,etc...

L'extructuració del temps és divideix en tres fases:
-La fase sensioromotora entre 0 i 2 anys: el nen assimila el temps biològic,amb sensacions de malestar i benestar, i sobretot assimila els ritmes interns del cos.(Adquisició d'elements bàsics).
-La fase representativa: organització d'unes activitats en un temps determinat.Als 2 anys compren la paraula "aviat", als 3 anys compern la paraula "demà", als 4 anys diferencien el matí del migdia i de la nit,i als 5-6 anys aprenen les estacions de l'any.
-A partir dels 7 anys: l'infans es situa en temps objectiu i organitza les accions en aquest temps. Aprén els dies de la setmana, algunes dates del calendari (aniversaris), a llegir l'hora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada